۳۰ فروردین ۱۳۹۷
فروردین ۳۰, ۱۳۹۷

فیلتر دیاتومه HAYWARD مدلEC75AC

۰ نظر

فیلتر دیاتومه HAYWARD مدلEC75AC مشخصات: سطح فیلتراسیون:۲۵فوت مربع،۲٫۳۲ مترمربع ابعاد:قطر:۵۲سانتی متر،ارتفاع:۷۶سانتی متر آبدهی:۸۰گالن بر دقیقه،۱۸٫۱مترمکعب برساعت سایز لوله:۱٫۵اینچ سیلیس موردنیاز:۳٫۲کیلوگرم ادامه مطلب →

۳۰ فروردین ۱۳۹۷
فروردین ۳۰, ۱۳۹۷

فیلتر دیاتومه HAYWARD مدلDE50AC

۰ نظر

فیلتر دیاتومه HAYWARD مدلDE50AC مشخصات: سطح فیلتراسیون:۲۰فوت مربع،۱٫۸۵ مترمربع ابعاد:قطر:۳۵سانتی متر،ارتفاع:۸۰سانتی متر آبدهی:۵۰گالن بر دقیقه،۱۱٫۳مترمکعب برساعت سایز لوله:۱٫۵اینچ سیلیس موردنیاز:۲٫۴کیلوگرم ادامه مطلب →

۳۰ فروردین ۱۳۹۷
فروردین ۳۰, ۱۳۹۷

فیلتر دیاتومه HAYWARD مدلCE40AC

۰ نظر

فیلتر دیاتومه HAYWARD مدلCE40AC مشخصات: سطح فیلتراسیون:۱۵فوت مربع،۱٫۳۹ مترمربع ابعاد:قطر:۴۱سانتی متر،ارتفاع:۶۸سانتی متر آبدهی:۴۰گالن بر دقیقه،۹٫۰مترمکعب برساعت سایز لوله:۱٫۵اینچ سیلیس موردنیاز:۱٫۹کیلوگرم ادامه مطلب →

۳۰ فروردین ۱۳۹۷
فروردین ۳۰, ۱۳۹۷

فیلتر دیاتومه HAYWARD مدلDE7220

۰ نظر

فیلتر دیاتومه HAYWARD مدلDE7220 مشخصات: سطح فیلتراسیون:۷۲فوت مربع،۶٫۶ مترمربع ابعاد:قطر:۵۸سانتی متر،ارتفاع:۱۳۵سانتی متر آبدهی:۱۴۴گالن بر دقیقه،۳۲٫۷مترمکعب برساعت سایز لوله:۲اینچ سیلیس موردنیاز:۴٫۲کیلوگرم ادامه مطلب →

۳۰ فروردین ۱۳۹۷
فروردین ۳۰, ۱۳۹۷

فیلتر دیاتومه HAYWARD مدلDE4820

۰ نظر

فیلتر دیاتومه HAYWARD مدلDE4820 مشخصات: سطح فیلتراسیون:۴۸فوت مربع،۴٫۴ مترمربع ابعاد:قطر:۵۸سانتی متر،ارتفاع:۱۰۲سانتی متر آبدهی:۹۶گالن بر دقیقه،۲۱٫۸مترمکعب برساعت سایز لوله:۲اینچ سیلیس موردنیاز:۲٫۸کیلوگرم ادامه مطلب →

۳۰ فروردین ۱۳۹۷
فروردین ۳۰, ۱۳۹۷

فیلتر دیاتومه HAYWARD مدلDE3620

۰ نظر

فیلتر دیاتومه HAYWARD مدلDE3620  مشخصات: سطح فیلتراسیون:۳۶فوت مربع،۳٫۳ مترمربع ابعاد:قطر:۵۸سانتی متر،ارتفاع:۸۷سانتی متر آبدهی:۷۲گالن بر دقیقه،۱۶٫۳مترمکعب برساعت سایز لوله:۲اینچ سیلیس موردنیاز:۲٫۱کیلوگرم ادامه مطلب →

۳۰ فروردین ۱۳۹۷
فروردین ۳۰, ۱۳۹۷

فیلتر دیاتومه HAYWARD مدلDE2420

۰ نظر

فیلتر دیاتومه HAYWARD مدلDE2420 مشخصات: سطح فیلتراسیون:۲۴فوت مربع،۲٫۲ مترمربع ابعاد:قطر:۵۸سانتی متر،ارتفاع:۸۲سانتی متر آبدهی:۴۸گالن بر دقیقه،۱۰٫۹مترمکعب برساعت سایز لوله:۲اینچ سیلیس موردنیاز:۱٫۴کیلوگرم ادامه مطلب →

۳۰ فروردین ۱۳۹۷
فروردین ۳۰, ۱۳۹۷

پمپ

۰ نظر
۲۹ فروردین ۱۳۹۷
فروردین ۲۹, ۱۳۹۷

فیلترهای دیاتومه HAYWARD

۰ نظر
شیرفیلتر

شیرچندراهه فیلتردیاتومه سایز ۲ اینچ

مدل sp0710xr50، سایز لوله۲ اینچ

فیلترکارتریجی عمودی

فیلترکارتریجی عمودی

جهت برگشت آب شستشو و حفظ خاک دیاتومه، مدلC9002SEP،سایز اتصال لوله۲ اینچ

۲۹ فروردین ۱۳۹۷
فروردین ۲۹, ۱۳۹۷

فیلترشنی HAYWARD مدل VL240T

۰ نظر

فیلترشنی HAYWARD مدل VL240T مشخصات: سطح فیلتراسیون:۳٫۱۲فوت مربع،۰٫۲۹ مترمربع ابعاد:قطر:۶۰سانتی متر،ارتفاع:۸۶سانتی متر آبدهی:۵۰گالن بر دقیقه،۱۱٫۳مترمکعب برساعت سایز لوله:۱٫۵اینچ سیلیس موردنیاز:۹۰کیلوگرم ادامه مطلب →