۱۰ مهر ۱۳۹۶
مهر ۱۰, ۱۳۹۶

تئوری اسمز معکوس

۰ نظر

تئوری اسمز معکوس

اسمز یک پدیده طبیعی است که در بسیاری از فرایند های بیولوژیک رخ می دهد.دیواره سلولی اجازه عبور مواد غذایی و بازمانده محصولات را می دهد،درحالیکه سایر مواد را دفع می نماید.در این حالت دیواره ی سلول مانند یک غشاء نیمه تراوا عمل می کند.

پدیده اسمز معکوس را با توجه به شکل زیر می توان به راحتی دریافت، یک غشا نیمه تراوا بین دوقسمت قرار گرفته است.در یک قسمت محلول آب نمک و در قسمت دیگر آب خالص قرار دارد.پدیده ی اسمزی هنگامی رخ می دهد که آب خالص به سمت دیگر غشاء که دارای غلظت بیشتری نمک است جریان یابد و در نیتجه موجب بالا آمدن محلول نمک در سمتی که محلول غلظت بیشتری دارد می شود.پدیده ی اسمزی تا زمانی ادامه می یابد که فشار ستون آب با فشار اسمزی محلول نمک برابر شود.این حالت تعادل اسمزی نامیده می شود.

با اعمال فشار خارجی بیش از فشار اسمزی به سمت محلول غلیظ تر، می توان جهت جریان آب را از غشاء معکوس کرد.

با برعکس نمودن جهت جریان آب از محلول غلیظ به محلول رقیق، می توان آب خالص را از محلول غلیظ نمک بدست آورد.این فرایند اسمز معکوس نامیده می شود چون در آن جهت جریان آب در خلاف جهت جریان اسمز معمولی است

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *